Традиційна та альтернативна модель кураторства

Автор(и)

  • І. І. Кулібаба Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Роль куратора академічної групи суттєво підвищилася через загострення освітньої кризи загалом, і вищої освіти також. Увага професорсько-викладацького складу спрямовується на особистісне зростання студентської молоді, збагачення її життєвого досвіду духовно-моральними цінностями. Ключова функція у реалізації поставлених завдань відводиться куратору академічної групи.

Біографія автора

І. І. Кулібаба , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка СО «Магістр» факультету хімії, біології і біотехнологій, спеціальності 102 «Біохімія»

Посилання

Тернопільська В. І. Підготовка куратора академічної групи до організаційно-виховної роботи зі студентами ВНЗ. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. C. 139–142. URL: file:///C:/Users/User1/AppData/Local/Temp/Nchnpu_ 016_2012_17_35.pdf (дата звернення 05.10.20).

Волковницька Т. М. Робота куратора академічної групи вищого навчального закладу як педагогічна умова професійного становлення майбутніх фахівців. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. 2014. Вип. 115. С. 48–51. URL: https://divovo.in.ua/ pars_docs/refs/30/29001/29001.pdf (дата звернення 05.10.20).

Васильєва М. О. Роль та значення куратора в організації виховної роботи у вищій школі. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2014. № 42–43. URL: http://library.uipa.edu.ua/images/data/zbirnik/42-43/44.pdf (дата звернення 10.10.20).

Корчевна Н. П. Згуртованість академічної групи як один із показників ефективної роботи куратора. Актуальні проблеми освіти і науки: досвід та сучасні технології: матер. заоч. Всеукр. наук.-практ. конф. (21 травня 2020 р.) / за заг. ред. Л. А. Мартинець. Вінниця, 2020. С. 107–111. URL: https://japon.donnu.edu.ua/issue/view/302 (дата звернення 15.10.20).

Студентське кураторство в дії. Інформаційна Вінниччина: вебсайт. URL: http://i-vin.info/news/studentske-kuratorstvo-v-diyi-4743 (дата звернення 05.10.20).

Голубєва М. О., Жулківська А. М. Порівняльна характеристика діяльності куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету. Наукові записки НаУКМА. Сер.: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2012. Т. 136. С. 19–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ NaUKMApp_2012_136_5 (дата звернення 05.10.20).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12