Історико-педагогічні витоки становлення й розвитку системи позашкільної освіти в Україні

Автор(и)

  • О. С. Цокур Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Анотація

З-поміж стратегічних напрямів модернізації національної системи освіти, окреслених у Законах України «Про освіту», Концепції національного виховання та Стратегії розвитку освіти України до 2030 року, чільне місце відведено системі позашкільної освіти, одним із актуальних завдань якої є залучення підростаючих поколінь до культурного дозвілля і формування їх здатностей до здійснення культурно-дозвіллєвої діяльності. Суттєво, що умови розвитку інноваційного суспільства вимагають подальшого вдосконалення вітчизняної системи позашкільної освіти, зокрема, в аспекті організації культурно-дозвіллєвої діяльності дітей та молоді, що покликана не тільки врахувати їхні природні здібності, але й створювати сприятливі умови для творчого розвитку повноцінної й соціально відповідальної особистості громадянина України, формування його національного характеру, демократичного стилю мислення та полікультурного світогляду.

Біографія автора

О. С. Цокур , Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки

Посилання

Повчання Володимира Мономаха. Дванадцять місяців. Книга-календар / упор. М. Слабошпицький. Київ: Веселка, 1992. С. 49–50.

Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня / пер. с нидерл. М. Ошиса. Москва: Прогресс, 1992. 458 с.

Килимник С. Т. Український рік в народних звичаях в історичному висвітленні. У 2-х кн. Київ: Обереги, 1994. Кн. 2. 394 с.

Фіголь Д. І. Українська народна дитяча іграшка. Київ, 1956. 114 с.

Перенчук Ю. М. Використання гри як засобу святкового спілкування учасників масових театралізованих дійств: автореф. дис. … канд. пед наук.: 13.00.05. Київ,1998. 18 с.

Петровський О. М. Моделювання форм організації вільного часу особистості як умова розвитку культури в Україні: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05. Київ, 1998. 146 с.

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради. 2017. № 38–39, ст. 380). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-13